Firma audytorska, biuro rachunkowe Warszawa Prowadzimy: <ul> <li>księgi rachunkowe</li> <li>podatkowe księgi przychodów i rozchodów</li> <li>ewidencje podatkowe ryczałtu ewidencjonowanego</li> <li>rejestry zakupu i sprzedaży VAT </li> </ul>  
 
Menu
Piątek, 10.04.2020
DZIENNIK USTAW Z 2009 R. NR 161 POZ. 1282

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW1)


z dnia 29 września 2009 r.


w sprawie wzorów formularzy zgłoszeń identyfikacyjnych


(Dz. U. z dnia 30 września 2009 r.)
Na podstawie art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (Dz. U. z 2004 r. Nr 269, poz. 2681, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1. Określa się wzory formularzy:
1) zgłoszenia identyfikacyjnego osoby fizycznej prowadzącej samodzielnie działalność gospodarczą - niebędącej przedsiębiorcą (NIP-1), stanowiący załącznik nr 1 do rozporządzenia;
2) zgłoszenia identyfikacyjnego osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, będącej podatnikiem lub płatnikiem (NIP-2), stanowiący załącznik nr 2 do rozporządzenia;
3) zgłoszenia identyfikacyjnego osoby fizycznej nieprowadzącej samodzielnie działalności gospodarczej (NIP-3), stanowiący załącznik nr 3 do rozporządzenia;
4) załączników do zgłoszenia NIP-1 i NIP-2:
a) informacji o rachunkach bankowych (NIP-B), stanowiący załącznik nr 4 do rozporządzenia,
b) informacji o miejscach prowadzenia działalności (NIP-C), stanowiący załącznik nr 5 do rozporządzenia;
5) załączników do zgłoszenia NIP-2:
a) informacji o wyodrębnionych jednostkach wewnętrznych podmiotu podlegających obowiązkowi ewidencyjnemu (NIP-2/A), stanowiący załącznik nr 6 do rozporządzenia,
b) informacji o wspólnikach spółki cywilnej, jawnej, partnerskiej, komandytowej, komandytowo-akcyjnej lub o spółkach tworzących podatkową grupę kapitałową (NIP-D), stanowiący załącznik nr 7 do rozporządzenia.


§ 2. 1. Do wyczerpania nakładu, jednak nie dłużej niż do dnia 31 stycznia 2010 r., mogą być stosowane wzory formularzy określone w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 14 listopada 2003 r. w sprawie wzorów formularzy zgłoszeń identyfikacyjnych (Dz. U. Nr 202, poz. 1959, z 2005 r. Nr 254, poz. 2132 oraz z 2008 r. Nr 190, poz. 1161).
2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do europejskich zgrupowań interesów gospodarczych, spółek europejskich, towarzystw ubezpieczeń wzajemnych, spółdzielni europejskich, uczelni i samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej.


§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2009 r.3)


______
1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 216, poz. 1592).
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 14, poz. 113, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711, z 2007 r. Nr 112, poz. 769, z 2008 r. Nr 209, poz. 1318 oraz z 2009 r. Nr 3, poz. 11 i Nr 18, poz. 97.
3) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 14 listopada 2003 r. w sprawie wzorów formularzy zgłoszeń identyfikacyjnych (Dz. U. Nr 202, poz. 1959, z 2005 r. Nr 254, poz. 2132 oraz z 2008 r. Nr 190, poz. 1161), które traci moc z dniem 1 października 2009 r. na podstawie art. 70 ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2009 r. Nr 18, poz. 97).


ZAŁĄCZNIKI


ZAŁĄCZNIK Nr 1


NIP-1


ZGŁOSZENIE IDENTYFIKACYJNE / ZGŁOSZENIE AKTUALIZACYJNE 1) OSOBY FIZYCZNEJ PROWADZĄCEJ SAMODZIELNIE DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ - NIEBĘDĄCEJ PRZEDSIĘBIORCĄ

ZAŁĄCZNIK Nr 2


NIP-2


ZGŁOSZENIE IDENTYFIKACYJNE / ZGŁOSZENIE AKTUALIZACYJNE 1) OSOBY PRAWNEJ LUB JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ NIEMAJĄCEJ OSOBOWOŚCI PRAWNEJ, BĘDĄCEJ PODATNIKIEM LUB PŁATNIKIEM

ZAŁĄCZNIK Nr 3


NIP-3


ZGŁOSZENIE IDENTYFIKACYJNE / ZGŁOSZENIE AKTUALIZACYJNE 1) OSOBY FIZYCZNEJ NIEPROWADZĄCEJ SAMODZIELNIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

ZAŁĄCZNIK Nr 4


NIP-B


INFORMACJA O RACHUNKACH BANKOWYCH

ZAŁĄCZNIK Nr 5


NIP-C


INFORMACJA O MIEJSCACH PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI

ZAŁĄCZNIK Nr 6


NIP-2/A


INFORMACJA O WYODRĘBNIONYCH JEDNOSTKACH WEWNĘTRZNYCH PODMIOTU PODLEGAJĄCYCH OBOWIĄZKOWI EWIDENCYJNEMU
ZAŁĄCZNIK Nr 7


NIP-D


INFORMACJA O WSPÓLNIKACH SPÓŁKI CYWILNEJ, JAWNEJ, PARTNERSKIEJ, KOMANDYTOWEJ, KOMANDYTOWO-AKCYJNEJ LUB O SPÓŁKACH TWORZĄCYCH PODATKOWĄ GRUPĘ KAPITAŁOWĄ

 
  2006 © Multiman Sp z o.o.
Firma Audytorska
Biuro Rachunkowe Warszawa, Pruszków
Multiman Sp. z o.o.
05-800 Pruszków
ul. Staszica 1

02-317 Warszawa
ul. Joteyki 13
 
 
tel. 48 (22) 758-87-66
fax 48 (22) 759-82-86
e-mail: audytor@multiman.pl

tel. 48 (22) 729-58-68
fax 48 (22) 729-58-68
e-mail: warszawa@multiman.pl
 
Projekt: www.zstudio.pl