Firma audytorska, biuro rachunkowe Warszawa Prowadzimy: <ul> <li>księgi rachunkowe</li> <li>podatkowe księgi przychodów i rozchodów</li> <li>ewidencje podatkowe ryczałtu ewidencjonowanego</li> <li>rejestry zakupu i sprzedaży VAT </li> </ul>  
 
Menu
Wtorek, 24.11.2020
15.10.2009
15 października 2009 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. Nr 161, poz. 1279).
15.10.2009
15 października 2009 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o zmianie ustawy o języku polskim (Dz. U. Nr 161, poz. 1280).
14.10.2009
14 października 2009 r. wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 września 2009 r. w sprawie sposobu i trybu określania dochodów osób prawnych w drodze oszacowania oraz sposobu i trybu eliminowania podwójnego opodatkowania osób prawnych w przypadku korekty zysków podmiotów powiązanych (Dz. U. Nr 160, poz. 1268).
08.10.2009
8 października 2009 r. wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 września 2009 r. w sprawie określenia wzoru rocznego obliczenia podatku wraz z informacją o wysokości dochodu, do sporządzenia których obowiązane są organy rentowe (Dz. U. Nr 156, poz. 1237).
08.10.2009
8 października 2009 r. opublikowano obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 września 2009 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz. U. Nr 167, poz. 1322).
02.10.2009
2 października 2009 r. wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 czerwca 2009 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy gospodarowaniu odpadami komunalnymi (Dz. U. Nr 104, poz. 868).
01.10.2009
1 października 2009 r. wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 września 2009 r. w sprawie wysokości stawek opłaty rejestrowej oraz opłaty rocznej (Dz. U. Nr 149, poz. 1209).
01.10.2009
1 października 2009 r. wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 sierpnia 2009 r. w sprawie wzoru wniosku o wpis do rejestru, wzoru wniosku o zmianę wpisu do rejestru oraz wzoru wniosku o wykreślenie z rejestru (Dz. U. Nr 141, poz. 1155).
01.10.2009
1 października 2009 r. wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21 sierpnia 2009 r. w sprawie sposobu ustalania numeru rejestrowego dla wprowadzającego baterie lub akumulatory oraz dla prowadzącego zakład przetwarzania zużytych baterii lub zużytych akumulatorów (Dz. U. Nr 141, poz. 1156).
01.10.2009
1 października 2009 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 24 kwietnia 2009 r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. Nr 79, poz. 667).
30.09.2009
30 września 2009 r. wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 31 sierpnia 2009 r. w sprawie procedury oceniającej spełnianie przez podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych standardów akredytacyjnych oraz wysokości opłat za jej przeprowadzenie (Dz. U. Nr 150, poz. 1216).
29.09.2009
29 września 2009 r. wchodzi w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 sierpnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wyodrębnienia akcji i udziałów stanowiących własność Skarbu Państwa do zasobu majątkowego przeznaczonego na zaspokojenie roszczeń z tytułu poręczeń i gwarancji udzielanych przez Skarb Państwa (Dz. U. Nr 149, 1198).
20.09.2009
20 września 2009 r. weszło w życie rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 września 2009 r. w sprawie wprowadzenia żałoby narodowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U, Nr 154, poz. 1230).
18.09.2009
18 września 2009 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji (Dz. U. Nr 130, poz. 1070).
15.09.2009
15 września 2009 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 17 lipca 2009 r. o zmianie ustawy o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów oraz o zmianie ustawy ? Przepisy wprowadzające Kodeks karny (Dz. U. Nr 141, poz. 1149).
15.09.2009
15 września 2009 r. wchodzi w życie rozporządzenie Ministra środowiska z dnia 14 sierpnia 2009 r. w sprawie sprawozdania do tworzenia Krajowego Rejestru Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń (Dz. U. Nr 141, poz. 1154).
10.09.2009
10 września 2009 r. wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 sierpnia 2009 r. w sprawie szczegółowego trybu przyznawania zasiłku dla bezrobotnych, stypendium i dodatku aktywizacyjnego (Dz. U. Nr 136, poz. 1118).
10.09.2009
10 września 2009 r. wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 lipca 2009 r. w sprawie rodzajów instalacji objętych wspólnotowym systemem handlu uprawnieniami do emisji (Dz. U. Nr 136, poz. 1120).
09.09.2009
9 września 2009 r. rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 sierpnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dodatku do wynagrodzenia dla pracowników publicznych służb zatrudnienia (Dz. U. Nr 135, poz. 1111).
03.09.2009
3 września 2009 r. wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 sierpnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu uzyskiwania tytułu specjalisty przez lekarza i lekarza dentystę, pełniącego służbę lub zatrudnionego w zakładzie opieki zdrowotnej, w stosunku do którego minister właściwy do spraw wewnętrznych pełni funkcję organu założycielskiego (Dz. U. Nr 131, poz. 1084).
02.09.2009
2 września 2009 r. wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2009 r. w sprawie organizacji i funkcjonowania centrów powiadamiania ratunkowego i wojewódzkich centrów powiadamiania ratunkowego (Dz. U. Nr 130, poz. 1073).
01.09.2009
1 września 2009 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 24 kwietnia 2009 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy - Prawo bankowe (Dz. U. Nr 71, poz. 609).
31.08.2009
31 sierpnia 2009 r. wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 sierpnia 2009 r. w sprawie wzorów wniosków w sprawie usunięcia danego świadczenia opieki zdrowotnej z wykazu świadczeń gwarantowanych lub zmiany poziomu lub sposobu finansowania świadczenia gwarantowanego lub warunków jego realizacji (Dz. U. Nr 133, poz. 1101).
29.08.2009
29 sierpnia 2009 r. wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 lipca 2009 r. w sprawie trybu i warunków przekazywania zwłok do celów naukowych (Dz. U. Nr 129, poz. 1067).
29.08.2009
29 sierpnia 2009 r. wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 31 lipca 2009 r. w sprawie określenia wzorów dokumentów związanych z przeprowadzaniem kontroli i inspekcji przez Państwową Inspekcję Farmaceutyczną oraz wzoru orzeczenia o wyniku badań jakościowych pobranych próbek (Dz. U. Nr 129, poz. 1069).
28.08.2009
28 sierpnia 2009 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 17 lipca 2009 o praktykach absolwenckich (Dz. U. Nr 127, poz. 1052).
28.08.2009
28 sierpnia 2009 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 16 lipca 2009 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego (Dz. U. Nr 127, poz. 1051).
25.08.2009
25 sierpnia 2009 r. wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 lipca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. Nr 126, poz. 1041).
 
  2006 © Multiman Sp z o.o.
Firma Audytorska
Biuro Rachunkowe Warszawa, Pruszków
Multiman Sp. z o.o.
05-800 Pruszków
ul. Staszica 1

02-317 Warszawa
ul. Joteyki 13
 
 
tel. 48 (22) 758-87-66
fax 48 (22) 759-82-86
e-mail: audytor@multiman.pl

tel. 48 (22) 729-58-68
fax 48 (22) 729-58-68
e-mail: warszawa@multiman.pl
 
Projekt: www.zstudio.pl