Firma audytorska, biuro rachunkowe Warszawa Prowadzimy: <ul> <li>księgi rachunkowe</li> <li>podatkowe księgi przychodów i rozchodów</li> <li>ewidencje podatkowe ryczałtu ewidencjonowanego</li> <li>rejestry zakupu i sprzedaży VAT </li> </ul>  
 
Menu
Wtorek, 24.11.2020
Badanie sprawozdań finansowych

Badania przeprowadzone są zgodnie z wszelkimi wymogami prawnymi, to jest:

- ustawą o rachunkowości z 29.09.1994 (Dz.U. nr 76 poz. 694 z 17.06.2002r.
   jednolity tekst)
  Na podstawie tej ustawy zostały wydane przez Krajową Radę Biegłych   Rewidentów normy wykonywania zawodu biegłego rewidenta i ogólne zasady   badania rocznych sprawozdań finansowych (Biuletyn KIBR nr 53 z 2002r.).

- ustawa o rachunkowości dostosowała polskie rozwiązania do zasad   obowiązujących w krajach Unii Europejskiej, i stanowi realizację art. 68-70   Układu Europejskiego Stowarzyszeniu Rzeczpospolitej Polskiej z Unią   Europejską,

- polskimi zasadami rachunkowości, zbieżnymi z postanowieniami Komitetu
  Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (IASC).

Zasadą naszą jest, aby badanie sprawozdań finansowych nie było postrzegane tylko jako spełnienie ustawowego obowiązku i powiększenie kosztów naszego klienta , ale powinno dążyć do uwiarygodnienia firmy, jej wartości oraz do usunięcia zbędnego ryzyka.

Badanie sprawozdania będzie przebiegać wg. poniższego planu:
- badanie
1. systemu ewidencji,
2. sposobu rejestracji operacji,
3. zasad (polityki) rachunkowości stosowanych w firmie (ZPK),
4. system kontroli wewnętrznej i rzetelności ksiąg rachunkowych,
- kontrola prawnych podstaw działalności oraz prawidłowości ustalania
  funduszy
- ocena sytuacji ekonomiczno-finansowej firmy, analiza wskaźnikowa bilansu,
- badanie aktywów, pasywów, przychodów i kosztów wynikających z
  rachunkowości finansowej i zarządczej łącznie z podatkami mającymi wpływ
  na wynik firmy,
- sporządzenie opinii biegłego rewidenta o sprawozdaniu finansowym firmy i
  raportu z przebiegu badania.
Podczas badania :
- ocenimy inwentaryzację aktywów i pasywów
- ustosunkujemy się do praw własności i zadłużeń pozabilansowych,
- omówimy zagrożenia i słabe strony, szanse i silne strony badanego podmiotu,
- omówimy kompletność ujęcia operacji gospodarczych.

Weryfikacją sprawozdań finansowych przeprowadzamy przez zespół, w skład którego wchodzą biegli rewidenci, doradcy podatkowi i ich asystenci.

Przy realizacji badania stosujemy sprawdzone techniki i metody badania wzbogacone o własne doświadczenie.
Termin prowadzenia prac ustalamy indywidualnie, podczas wstępnych rozmów, dostosowując je do potrzeb klienta.

Osobą odpowiedzialną za badanie będzie biegły rewident posiadający uprawnienia wynikające z ustawy o biegłych rewidentach i ich samorządzie
(Dz.U. nr 31 poz.359 z 2001r.)

Badając sprawozdanie finansowe, biegły rewident stosuje niżej wymienione
procedury :
- badanie wiarygodności
- badanie zgodności

Art. 66 ust. 4 ustawy o rachunkowości nałożył obowiązek wyboru firmy badającej na organ zatwierdzający sprawozdanie jednostki, chyba że statut, umowa lub inne wiążące jednostkę przepisy prawa stanowią inaczej.

 
  2006 © Multiman Sp z o.o.
Firma Audytorska
Biuro Rachunkowe Warszawa, Pruszków
Multiman Sp. z o.o.
05-800 Pruszków
ul. Staszica 1

02-317 Warszawa
ul. Joteyki 13
 
 
tel. 48 (22) 758-87-66
fax 48 (22) 759-82-86
e-mail: audytor@multiman.pl

tel. 48 (22) 729-58-68
fax 48 (22) 729-58-68
e-mail: warszawa@multiman.pl
 
Projekt: www.zstudio.pl